ترجمان دانش

معرفی

معرفی واحد
تاریخچه
معرفی واحد

معرفی واحد

استخراج پيام‌هاي مناسب از يافته‌هاي تحقيق بر حسب نياز مخاطب، هنر رويكرد ترجمان دانش براي انتشار يافته‌هاي تحقيق مي‌باشد. مفهوم انتشار دانش به مراتب فراتر از در دسترس قرار دادن پژوهش‌ها از طريق راه‌هاي معمول مانند مجلات علمي و ارائه مطالب در همايش‌ها است. شناسايي مخاطبين، استخراج پيام‌هاي مناسب و اثرگذار بر مخاطب، شناسايي راه‌هاي اثرگذار براي انتقال پيام از كليدواژه‌هاي اصلي فرآيند ترجمان دانش مي‌باشند. دانش توليد شده لازم است به زبان، فرهنگ، ساختار اجتماعي و نياز مخاطب و مصرف‌كننده ترجمه شده و به روش‌هاي صحيح و فعال به مصرف كننده انتقال يابد.
تاریخچه

تاریخچه

فعاليت ترجمان دانش در سال 1396 به صورت انتشار خبر توسط كارشناسان اداره طرح ها از نتايج طرح هاي تحقيقاتي پايان يافته در پايگاه نتايج پژوهش هاي سلامت دانشگاه آغاز گرديد. در سال 1397 بر اساس دستورالعمل هاي ابلاغي از وزارت متبوع و برگزاري دوره هاي آموزشي؛ واحد ترجمان و انتقال دانش در دانشگاه در حيطه هاي برگزاري كارگاه‌هاي ترجمان و انتقال دانش، مشاوره به مجريان طرح هاي تحقيقاتي جهت تكميل فرم انتشار پيام؛ ارزيابي فرم انتشار پيام؛ انتشار پيام پژوهشي در پايگاه نتايج پژوهش هاي سلامت دانشگاه علوم پزشكي لرستان و ارتباط با ذي‌نفعان طرح هاي پژوهشي آغاز به كار نمود.